ClickCease

Twojhydraulik24.pl

Regulamin świadczenia usług

§ 1.
Definicje

Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron, której wykonanie polega na nawiązaniu kontaktu na indywidualne żądanie usługobiorcy za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także odbieranie i wysyłanie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)
Operator serwisu – REVELE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-014) przy ulicy Mariackiej 37, który świadczy usługę drogą elektroniczną na rzecz Klientów i Partnerów w ramach pośrednictwa w przekazywaniu Zleceń od Klientów do Partnerów.
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, składający za pośrednictwem serwisu Zlecenie lub Zlecenia.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Zlecenie – zlecenie świadczenia usługi na rzecz Klienta przez Partnera;
Numer zlecenia – unikalny numer nadawany każdemu Zleceniu przez Operatora serwisu w momencie potwierdzenia przez Partnera przyjęcia Zlecenia
Ocena zlecenia – ocena przez Partnera na miejscu realizacji zlecenia zakresu prac oraz ich faktycznego kosztu.
Partner – niezależny od Operatora serwisu podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, który świadczy usługi, w tym w szczególności drobne usługi naprawcze, remontowe, serwisowe lub inne, któremu Operator serwisu przekazuje Zlecenia oraz Zlecenia pilne.
Umowa – umowa w postaci ustnej lub pisemnej zawierana między Klientem i Partnerem, w której Operator serwisu nie występuje jako strona, dotycząca realizacji usługi naprawy, instalacji, montażu, przeglądu, konserwacji, przeprowadzenia drobnych prac remontowych lub innych usług świadczonych przez Partnera, w związku z przekazanym przez Operatora serwisu Zleceniem.

§ 2.
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady pośrednictwa w przekazywaniu zleceń Klientów do Partnerów.
Operator serwisu pośredniczy w przekazywaniu zleceń Klientów do Partnerów.

Klient dokonując połączenia telefonicznego z Partnerem za pośrednictwem numeru telefonu zarządzanego przez Operatora serwisu, oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.
§ 3.
Komunikacja z Klientem, proces przekazywania zleceń oraz ich realizacji

Operator serwisu pośredniczy w nawiązywaniu kontaktu między Klientem a Partnerem.
Klient za pośrednictwem udostępnionych przez Operatora Serwisu numerów telefonicznych dokonuje bezpośredniego kontaktu z Partnerem.
Klient może dokonać Zlecenia za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Operatora lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym przypadku Zlecenie przekazywane jest do Partnera poprzez Operatora Serwisu.
Partner wybierany jest losowo przez system Operatora Serwisu przy uwzględnieniu ocen wystawianych przez Klientów Partnerom.
Operator Serwisu nie uczestniczy czynnie w ustaleniach dokonywanych przez Klienta i Partnera.
Podczas przyjęcia Zlecenia, Operator serwisu przyjmuje dane niezbędne do realizacji Zlecenia, w szczególności dane osobowe Klienta, przetwarza te dane oraz przekazuje je do właściwego Partnera lub Partnerów (według uznania Operatora serwisu), ich pracowników lub podwykonawców.
Operator serwisu może bez podania przyczyny odmówić przyjęcia Zlecenia od Klienta lub odwołać realizację już przyjętego Zlecenia. W obu przypadkach Operator serwisu informuje o tym Klienta telefonicznie.
Wszelkie kwestie związanie z realizacją zlecenie ustalane są bezpośrednio między Klientem a Partnerem.
Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Klientem telefonicznie czy też za pośrednictwem wiadomości SMS lub poczty elektronicznej w imieniu Partnera w celach niezbędnych do realizacji Zlecenia, a także w zakresie uzyskania opinii związanej z realizacją Zlecenia przez Partnera.
Operator Serwisu informuje, że prowadzi rejestr Klientów, którzy w sposób nienależyty realizowali obowiązki leżące po ich stronie, a to w szczególności utrudniali lub uniemożliwiali realizację zlecenia przez Partnera. W takim przypadku kolejne dokonanie Zlecenia przez danego Klienta będzie niemożliwe.

§ 4.
Odpowiedzialność

Operator serwisu nie jest stroną umowy między Klientem a Partnerem, której przedmiotem jest realizacja prac objętych Zleceniem i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek czynności wykonane lub niewykonane w ramach zlecenia przez Klienta, jak i przez Partnera oraz za utracone Korzyści przez Klienta, jak i przez Partnera. Całość zobowiązań i odpowiedzialności Partnera wobec Klienta wynikających z prawa gwarancji i rękojmi spoczywa jedynie na Partnerze.
Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w świadczeniu usługi drogą elektroniczną, wynikające z awarii lub niewłaściwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, które są poza wpływem Operatora serwisu.
W przypadku rezygnacji przez Klienta zlecenia wykonania usługi konkretnemu Partnerowi lub też anulowania Zlecenia przez Partnera, Operator Serwisu wskazuje, iż na życzenie Klienta podejmie kroki w celu zapewnienia mu kontaktu z innym Partnerem.

§ 5.
Postępowanie reklamacyjne Klient – Partner

Operator serwisu nie rozpatruje reklamacji dotyczących działań Partnerów. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za tego rodzaju reklamacje pozostaje Partner.
Klient może wnieść reklamację m.in. w następujący sposób
bezpośrednio u Partnera tj. telefonicznie na numer telefonu, z którego Partner kontaktował się po otrzymaniu Zlecenia
za pośrednictwem Operatora serwisu na adres e-mail kontakt@fachowca.pl  Po otrzymaniu reklamacji Operator Serwisu przekazuje ją Partnerowi.

§ 6.
Postępowanie reklamacyjne Klient - Operator serwisu

Operator serwisu ponosi odpowiedzialność za działanie serwisu oraz za prawidłowe wykonanie czynności objętych niniejszym Regulaminem.
Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
Zaleca się, by reklamacje były kierowane na adres tradycyjny tj. ul. Mariacka 37, 40-014 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@fachowca.pl.
W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:
imię i nazwisko;
numer telefonu;
datę Zlecenia;
opis problemu;
żądanie Klienta;
oczekiwany sposób udzielenia odpowiedzi: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.
Przedstawienie powyższych danych nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania. Ich podanie przyspieszy udzielenie odpowiedzi.
Operator serwisu rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.


§ 7.
Publikowanie opinii

Operator Serwisu umożliwia użytkownikom zamieszczanie na stronach serwisu opinii na temat Partnerów. Przed opublikowaniem ich w serwisie, są one moderowane przez Operatora Serwisu pod kątem obecności w nich treści naruszających dobre obyczaje, wulgaryzmów, treści rasistowskich, ksenofobicznych, pomówień oraz innych określeń naruszających dobra osobiste jakichkolwiek osób. Operator Serwisu ma prawo nie publikować opinii, które uzna za zawierające powyższe treści.
Opinie opublikowane na stronach serwisu nie są w jakikolwiek sposób weryfikowane przez Operatora pod kątem ich prawdziwości w zakresie związanym z realizacją Zlecenia i nie powinny być dla Klienta podstawą do wyboru Partnera jako podmiotu, do którego będzie przekazane zlecenie.
Operator serwisu ma prawo publikować własne opinie na temat Partnerów.


§ 8.
Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów bądź organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 9.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klientów, w zakresie związanym z działaniem serwisu jest REVELE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-014) przy ulicy Mariackiej 37.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych (w tym informacje o podstawach, celach, zakresach przetwarzania, kategoriach podmiotów, którym dane mogą być powierzone, prawach osób, których dane są przetwarzane) zawarte są w dokumencie "Polityka prywatności", który dostępny jest pod adresem https://twojhydraulik24.pl/polityka/.